[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 3799] èéãããããããæåãããïï
åããããããããããçãããã
Â
ããããïããããããïããIPv6(ããããããããããã)ãäçããããããèéããããæãããã
ããããïããããPHP(PEAR)ãäçãã[fe80::215:5dff:fed6:6701%eth1] ããããèéã
ããããïãããããããåäãããããããããããããääãæåãããããããã
æååäããçãããããããèåããããããããããããããææããããããããããããï
ããããåãããéããããããã

Jun 13 22:44:16 test postfix/smtpd[6629]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[fe80::226:b9ff:fef9:fb36%eth1]: 554 5.7.1 <test@xxxxxxxxxxxx>: Relay access denied; from=<name@xxxxxxxxxx> to=<test@xxxxxxxxxxxx> proto=ESMTP helo=<localhost>

ããããï
eth1: fe80::226:b9ff:fef9:fb36

ããããï
eth1: fe80::215:5dff:fed6:6701
OS: Fedora13
postconf çæ
inet_interfaces = all
inet_protocols = all (DEFAULT)
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.98.0/24 [::1]/128 [fe80::%eth0]/64 [fe80::%eth1]/64 (DEFAULT)
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/postfix-jp-list

Follow-Ups
[postfix-jp: 3800] Re: 転送されたメールが拒否される!?, Nakane Ryuji
[postfix-jp: 3801] Re: 転送されたメールが拒否される!?, IWAMOTO Kouichi

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]