[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 3951] Re: SMTP ïlost connectionïããããããããéäãããããããããã

èããããããããããããäããããã
1,äãçæããããããéäåæãããããã
ããçåãçæããããããããããããããï
åçïãããããæãããããéäããããããèåãã
ããããããåäåãäãèåããããããæããããã

2,DNS BLãèãããããããï
éäåãipã Black list DB checkãhttp://www.rbl.jp/ckdb/ã;
çãçèããããããããããããï
åçïããããããããèããããååãååããããããããåéããããã

3. OB25åéãèåããããããï
ãããããããåéããport25æçãçæããããååãããããã
ãããããããçèããâ

4,éäåãIPãéåããèåããããããçèããããããããããããï
ãããããããããããããããããããï ä ss012-202.example.ne.jp
ããããããããããããbotçãèèãããååãåãããæçããããåå 
ãããããã
ãããããããããããããäçãäãããããããããåãçèãããããããã

5,éäåãæåããããããï
ã4ãåãååããã

ããããpostfixãçæãéäãããããããããæãåããæãããã

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/postfix-jp-list

References
[postfix-jp: 3939] SMTP (lost connection)エラーでメールが送信できない, Hiroto Tsubaki
[postfix-jp: 3944] Re: SMTP (lost connection)エラーでメールが送信できない, Nakane Ryuji
[postfix-jp: 3946] Re: SMTP (lost connection)エラーでメールが送信できない, Hiroto Tsubaki
[postfix-jp: 3949] Re: SMTP (lost connection)エラーでメールが送信できない, Katsumata Jun
[postfix-jp: 3950] Re: SMTP (lost connection)エラーでメールが送信できない, Hiroto Tsubaki

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]