[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4273] Re: åéãaliasèéæãLDAPåãåãããèèèæããããããããããã @ OSSTech ããã

At Tue, 17 Jun 2014 15:47:49 +0900,
Masakazu Kobayashi wrote:
> Postfixã/etc/postfix/aliasesãèéæèãçæããããããããããææã
> ããããããããæãæãåéãççããããããããååãèæããããããã
> 
>   ãèéåãããããæã(ãããããããã)æçï3000
>   ãééåãååãèåãççããããåããäéãåéãããã
>   ãLDAPéæãããããèéããéãLDAPãåãåãããèãã
>   ãåãåãããèãéçããããããããããããããããããããèæ
>     ååãã1éãããããæååãåãããççããã
> 
> èéåçãåãããããããããããLDAPãèèãéããããäãããããã
> ldapsearchãããçèãããåçãéããããããããããããããããããã
> ãããããããèéæãããã

LDAP ãããããããããããã and/or ãããããããåéã
ããããããããã

> Jun  9 15:36:48 host01 postfix/smtpd[12967]: warning:
> ldap:/etc/postfix/check-xxx.cf: table lookup problem

  # postmap -q æçãã ldap:/etc/postfix/check-xxx.cf

ãããããããåæã LDAP æçãçæååãåèãããããã
ããããããããæéãLDAP ãããããèèãããããããã
äççæãåéãããããããã

-- 
-- Name: SATOH Fumiyasu @ OSS Technology Corp. (fumiyas @ osstech co jp)
-- Business Home: http://www.OSSTech.co.jp/
-- GitHub Home: https://GitHub.com/fumiyas/
-- PGP Fingerprint: BBE1 A1C9 525A 292E 6729  CDEC ADC2 9DCA 5E1C CBCA

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4274] Re: åéãaliasèéæãLDAPåãåãããèèèæãããã, Masakazu Kobayashi
References
[postfix-jp: 4272] 大量のalias転送時のLDAP問い合わせの負荷軽減について, Masakazu Kobayashi

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]