[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4408] Re: Postfix のログについてIn message <20200716155419.86C0.E1242AEA@xxxxxxxxx>
	on Thu, 16 Jul 2020 15:54:20 +0900,
	Kenichi Yamamoto <kenichi-yama@xxxxxxxxx> wrote:
> èåãääãããããã
> 2 èçã message-id äéãéäåãããã @example.com ã
ãããããããããããäèããããããMessage-IDããããããååãã

> 3 èçã from= äéã from ããããã @example.co.jp
ãããããSMTPããããããããéäè(RCPT TOãæå)ããååããã

ããããããååããSMTPããããããããæåãåãæåãããããçãã
ããããäæèãããããããã

-- 
çæ éå (ããã ãããã)		at ééä @ ääå 

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


References
[postfix-jp: 4406] Postfix のログについて, Kenichi Yamamoto

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]