[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4409] Re: Postfix のログについてYoshifumi Kinoshita æ

ãããããããèçããåçãããããããããããããããã

> äãããçèããããã gmail ããããããäããããååãmessage-id ãããããéåãã@mail.gmail.com
> ããããããããããçèããããããåçäèããããã
â
åååèããããããã

ääåãããéãçãäãããã


> > # cat /var/log/maillog | grep C57011D1004B
> > 1  Jul 15 06:00:29 mail-01 postfix/smtpd[19925]: C57011D1004B: client=O365.outbound.protection.outlook.com[xxx.xxx.xxx.xxx]
> > 2  Jul 15 06:00:30 mail-01 postfix/cleanup[19932]: C57011D1004B: message-id=<ls4BcnvpFF54BsvEJPaCgab0cDdULYk2fkJ@example.com>
> > 3  Jul 15 06:00:30 mail-01 postfix/qmgr[694]: C57011D1004B: from=<user01@example.co.jp>, size=10180, nrcpt=1 (queue active)
> > 4  Jul 15 06:00:30 mail-01 postfix/smtp[19562]: C57011D1004B: to=<alluser@ml.example.org>, relay=relay.example.net[xxx.xxx.xxx.xxx]:25, delay=0.56, delays=0.28/0/0.14/0.13, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 06EL00 Message accepted for delivery)
> > 5  Jul 15 06:00:30 mail-01 postfix/qmgr[694]: C57011D1004B: removed
> > ----------------
> >
> > èåãääãããããã
> > 2 èçã message-id äéãéäåãããã @example.com ã
> > 3 èçã from= äéã from ããããã @example.co.jp
> > ãçããããããïããããïããããããããã
> >
> > éå domain éåãåäããæããããããããããããããããããããåå
> > ããããããçèåæããããããã
> >
> > ãããããããããããããããããããããæçããããããåãããã
> 
> ããããèãããããããããããããããããããããéäãæåãåãäãã MTA (MSA?) ããmessage-id ãäãããããããèèããã
> ãã MTA ããããåã example.com ããããããããããããï
> ããããåããããåãäãããããããããããããçããçããæããããexample.com ãäããèåããããããæãããã
> éäåããã MTA ãççãããããéäããããããããããããï
> äèãåãäèãããããæåãããããããæãããã
> 
> èæããããããåããåæãããããããããéäãããããæäãããããããããã MTA ãéçããããããFrom ãããããã
> message-id ããããããäèãããããåçããæãããã
> äãããçèããããã gmail ããããããäããããååãmessage-id ãããããéåãã@mail.gmail.com
> ããããããããããçèããããããåçäèããããã
> _______________________________________________
> Postfix-jp-list mailing list
> Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
> https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list

-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/
 ãããããããããããããçäæé
 ããããããããããããã1é3è
 åæ èä
 Mail:kenichi-yama@xxxxxxxxx
 ã 102-0071
 æäéåäçåååè2-10-2
 éçæãããããããã
 Tel:03-5205-6565 / Fax:03-5205-6785
-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]