[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4410] Re: Postfix のログについてçææ

ããããããããåçãããããããããããããããã

> ãããããããããããäèããããããMessage-IDããããããååãã
â
ããããããããããæåãããããçèããããã
åååãããããã

ääåãããéãçãäãããã

> In message <20200716155419.86C0.E1242AEA@xxxxxxxxx>
> 	on Thu, 16 Jul 2020 15:54:20 +0900,
> 	Kenichi Yamamoto <kenichi-yama@xxxxxxxxx> wrote:
> > èåãääãããããã
> > 2 èçã message-id äéãéäåãããã @example.com ã
> ãããããããããããäèããããããMessage-IDããããããååãã
> 
> > 3 èçã from= äéã from ããããã @example.co.jp
> ãããããSMTPããããããããéäè(RCPT TOãæå)ããååããã
> 
> ããããããååããSMTPããããããããæåãåãæåãããããçãã
> ããããäæèãããããããã
> 
> -- 
> çæ éå (ããã ãããã)		at ééä @ ääå 
> 
> _______________________________________________
> Postfix-jp-list mailing list
> Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
> https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list

-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/
 ãããããããããããããçäæé
 ããããããããããããã1é3è
 åæ èä
 Mail:kenichi-yama@xxxxxxxxx
 ã 102-0071
 æäéåäçåååè2-10-2
 éçæãããããããã
 Tel:03-5205-6565 / Fax:03-5205-6785
-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/-_/

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]