[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4413] Re: "max_use=1" ãåãããäèåäããã

ãèäããããããããããã

çèãããããããããããããããæäãããã
ããåãããããããã

äèãççããããçæãçããèèãèæããããã

ãIPv4ãéäããããããã457ãããããããååã
ãæãIPv6ãéäãããããããåãsmtpdãããããåçããã
ãåæã457ããããããããããããããã
ãäèãæäãããççããéåãååää

ããã
âååãéåãããçãèããããããã

åãããããããåãããååãåãããããIDãããããããããããã

ãããããIPv4ãIPv6ããããããåçãååãèãã
ãããããåããèãããã
ãããããããèãåããææãããæãããããããããã


On 2020/08/31 16:35, Hiroshi Takahashi wrote:
éæïèæããã

http://www.postfix.org/postconf.5.html
---------------------------
max_use (default: 100)
The maximal number of incoming connections that a Postfix daemon
process will service before terminating voluntarily. This parameter
is ignored by the Postfix queue manager and by other long-lived
Postfix daemon processes.

ãæãããããããããåäãæåããããæããããã
âåãããããããããããã

On 2020/08/31 13:03, kawakami wrote:
åãããããåäãçãããã

master.cfåã"max_use=1"ãèåãããããããéãããã
smtpdãããããdisconnectããåããçäãããåãããããIDã
åãããããåçããäèããããããã

äèãääãçæãççããããã

1 IPv4ãããããéäãããæåãèéåçãçä
2 IPv4ãããããéäããã451ããããstatus=defferredãããåçãçä
3 IPv6ãããããéäããã451ããããstatus=defferredãããåçãçä

äèãåã2ã3ãåçãpostfix/smtpdãããããIDãåãããããããããã

åãããããmax_useãèåãåãããäèãééãããæããããããã
ãããããããï
äããåçãæãããããããããããæåããããããããåãããã

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


_______________________________________________ Postfix-jp-list mailing list Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


References
[postfix-jp: 4411] "max_use=1" ãåãããäè, kawakami
[postfix-jp: 4412] Re: "max_use=1" ãåãããäè, Hiroshi Takahashi

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]