[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4414] message_size_limit åããããéçãçãããã

message_size_limit ãããããèåãããããã

æäãããããããããåãåãääãèåããéäãããããããã
30MB ãæäãããããããããåéãéäããããããï too big ããããã  ï
â 25MBäããéäåè

message_size_limit  = 36700160

éäæãäçãããã
ãuuencode ãããããããããmail ãããããéä
ãâ mailbox_size_limit ããããããã 50MB ããã

ãããã message_size_limit  = 49000000 ãããããç 34MB
ãæäãããããéäãããããã

ããããããçãããããåããããããçèãããããããã
message_size_limit ãåãäãåçãããããããããã

ääãæçãçãåãããéãçãäãããã
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4415] Re: message_size_limit åãããã, æçåå
[postfix-jp: 4416] Re: message_size_limit 値について, Takahiro Kambe

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]