[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4424] spfとreject_unknown_clientの共存についてãããããããéèãçãããã

çåãããããããæããããããã

spf ãããããã
smtpd_recipient_restrictions
ãã
check_policy_service
ãäçãããspf ããããããããããããã

åããã
smtpd_client_restrictions
ã
reject_unknown_client
ãåãããããã

ããããèããããsmtpd_recipient_restrictionsãreject_unknown_client
çãåçéåãåçãããããçèåæãããããæããããã
ããæãããããæããéããåäãåçãããããããã

ãããããããã

ãSPF ãèåãããããããèå
ãIP ããããéåããèåããããããèå
ãäèïããããããæãããããããäèå

ãããããããããåçææããããããäèæäããããçã
æãããããããããããã

ãææéãããåãããã

åèèåãääããã

smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
                permit_sasl_authenticated,
                check_recipient_access hash:/usr/local/etc/postfix/access,
                reject_unauth_destination,
                check_policy_service unix:private/spf-policy

smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks,
                check_client_access hash:/usr/local/etc/postfix/access,
                check_client_access cidr:/usr/local/etc/postfix/access_cidr,
                check_client_access regexp:/usr/local/etc/postfix/access_reg,
                reject_unknown_client,
                permit

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4425] Re: spfとreject_unknown_clientの共存について, matsumoto/Mew

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]