[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4425] Re: spfとreject_unknown_clientの共存についてæåããï

éèæ:

ããããããèãããããïSPFãèåããããããããããï
smtpd_recipient_restrictionsãããããããæåãèåããã
ãæãããïæåãrejectããããçæäåäããããããæã
ãããï

smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
  çç
  check_policy_service unix:private/spf-policy,
  reject <- åãèã

ããï(ãããããï)


Subject: [postfix-jp: 4424] spfãreject_unknown_clientãååãããã
Date: Wed, 27 Apr 2022 11:31:42 +0900

> ãããããããéèãçãããã
> 
> çåãããããããæããããããã
> 
> spf ãããããã
> smtpd_recipient_restrictions
> ãã
> check_policy_service
> ãäçãããspf ããããããããããããã
> 
> åããã
> smtpd_client_restrictions
> ã
> reject_unknown_client
> ãåãããããã
> 
> ããããèããããsmtpd_recipient_restrictionsãreject_unknown_client
> çãåçéåãåçãããããçèåæãããããæããããã
> ããæãããããæããéããåäãåçãããããããã
> 
> ãããããããã
> 
> ãSPF ãèåãããããããèå
> ãIP ããããéåããèåããããããèå
> ãäèïããããããæãããããããäèå
> 
> ãããããããããåçææããããããäèæäããããçã
> æãããããããããããã
> 
> ãææéãããåãããã

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4426] Re: spfとreject_unknown_clientの共存について, happy_jp_boy
References
[postfix-jp: 4424] spfとreject_unknown_clientの共存について, はっぴぃぼ〜い

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]