[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4419] Postfixのリレー設定についてãããããããæåãçãããã

Postfix ã ãããèåããããããããäèãæãææã
ãããéäãããããããããããããããããåæããããã
ãããããã

SMTPãããããããåã ääããããããããããåãããããã
ãããããèããããåãããããããSMTPããããããIMAPããããã
ããããããäåãããããæããããïèãããããIMAPãããããåããï
èããããåããããããããäåãããããããããåæãããã
SMTPãããããèãææããããããããï
ã

   INTERNET
     |
   +-------+
   | VIRUS |
   | check |
   +-------+
     |
   +------+
   | SMTP | ------------+
   +------+       |
     â        â
     |       +------+
     |       | IMAP |
     |       +------+
     |         |
  +-----+-------+  +----+-----+
  |       |  |     |
  |       |  â     â
+---------+  +----------+  +----------+
| clint-1 |  | clinet-2 |  | clinet-3 |
+---------+  +----------+  +----------+
èãããã "@example.com"ãããã
åéããåããclinetãSMTP/IMAPãããããæç

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]