[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4418] Re: message_size_limit åããããçææ

ãéçãããããããããããããããããã

çãããææãããããããããåãåãèæããããããããããã
ããããããããååããããèããããããããããã
åååããããããããããããããããã

ääåãããéãçãäãããã

> ãããããã
>
> In message
> <CA+HDoDwvkfHQ8iqUMN01_A-pyi6Ywp5wofB9MMNq3EQUuapq9g@xxxxxxxxxxxxxx>
> 	on Fri, 2 Oct 2020 09:59:18 +0900,
> 	ken takada <tken0854@xxxxxxxxx> wrote:
>> message_size_limit ãããããèåãããããã
>>
>> æäãããããããããåãåãääãèåããéäãããããããã
>> 30MB ãæäãããããããããåéãéäããããããï too big ããããã  ï
>> â 25MBäããéäåè
>>
>> message_size_limit  = 36700160
>
> ãããããããããããã(ãããããåããåä)ããã
>
>> éäæãäçãããã
>> ãuuencode ãããããããããmail ãããããéä
>> ãâ mailbox_size_limit ããããããã 50MB ããã
> uuencodeããçæãããããçèãããããããããã?
>
> --
> çæ éå (ããã ãããã)		at ääå
>
> _______________________________________________
> Postfix-jp-list mailing list
> Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
> https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list
>
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


References
[postfix-jp: 4414] message_size_limit åãããã, ken takada
[postfix-jp: 4416] Re: message_size_limit 値について, Takahiro Kambe

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]