[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4420] gmailããããããããäãããçåãçãããã

ããããããããpostfixãäãããããããã
ääãèåãpostfixããçæãéäããèããããããã
ãæçéããããããããï

example@example.com

ãpostfixãdovecotãççãããããã
åéãããããããgmailãäçããã
gmail ããpop3ãexample@example.comãåãèã
ãããéäãgmailããSMTPèèããexample.comããããççã
èãããã
ãããæçãgmailãèåçãpop3ããééãããããéãããããã
1æéã1åçåããããããããããåææãæãããããã
äãäããåãæããäãããããchromeãæåæèãpop3ã1åæ
ãèãããããããããããããäããèæãããããæããããã
gmailãåããããããããäããããããæããããææ
ãããããbanãããããããããããããäåãããããã
ãããããpop3ããçããexample.comãããããããåã
èåããããã@gmail.com
ãääãgmailãããããæããããææã
procmailãèéããã
------------
https://support.google.com/mail/answer/175365?hl=ja
Procmail ãããèé
éåãProcmail ãããèéããããããããããéäèãåæãããããããåéãèæãããããProcmail ãææãããããæãèãèåãããã

SENDER=`formail -c -x Return-Path`
SENDMAILFLAGS="-oi -f $SENDER"
------------
åçããããgmail ãåãåããããããexample.comãããéäã
ããããspfããããããããã
ãããçããããgmailãexample.comãããããäçããããããããããã
ãèèããããããããããããï

ããççäãèãææãããããæçãããããã
ãããããäèããçãåéããééãã
æåãããããããããã

ççãpop3ã5åééãèãéçãããããããããã
äãããããããããããããã
ãæçãããããéããããããã

éããåçããããã


--
ãããã Gmail ããéä
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list

Follow-Ups
[postfix-jp: 4421] Re: gmailããããããããäããã, Tomoo Nomura

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]