[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4421] Re: gmailããããããããäããããããããã

èéãã.forward ãæåããèãããããããïããããåéãããããï
ãããããgmailãããããççãäãããããïãThunderbirdãBlue mailããããexample.comãgmail.comã2ããããããããäããåéãããæãããããããã
spfããããäãããããããsmtpãããããäãããããããï
ãããããççãççãååçèãããããããåããããããããããããããååãããåèãã


éæ

On 4/23/22 15:04, Yoshito Takeuchi wrote:
çåãçãããã

ããããããããpostfixãäãããããããã
ääãèåãpostfixããçæãéäããèããããããã
ãæçéããããããããï

example@example.com

ãpostfixãdovecotãççãããããã
åéãããããããgmailãäçããã
gmail ããpop3ãexample@example.comãåãèã
ãããéäãgmailããSMTPèèããexample.com <http://example.com>ããããççã
èãããã
ãããæçãgmailãèåçãpop3ããééãããããéãããããã
1æéã1åçåããããããããããåææãæãããããã
äãäããåãæããäãããããchromeãæåæèãpop3ã1åæ
ãèãããããããããããããäããèæãããããæããããã
gmailãåããããããããäããããããæããããææ
ãããããbanãããããããããããããäåãããããã
ãããããpop3ããçããexample.com <http://example.com>ãããããããåã
èåããããã@gmail.com <http://gmail.com>
ãääãgmailãããããæããããææã
procmailãèéããã
------------
https://support.google.com/mail/answer/175365?hl=ja
Procmail ãããèé
éåãProcmail ãããèéããããããããããéäèãåæãããããããåéãèæãããããProcmail ãææãããããæãèãèåãããã


SENDER=`formail -c -x Return-Path`
SENDMAILFLAGS="-oi -f $SENDER"
------------
åçããããgmail ãåãåããããããexample.com <http://example.com>ãããéäã
ããããspfããããããããã
ãããçããããgmailãexample.com <http://example.com>ãããããäçããããããããããã
ãèèããããããããããããï


ããççäãèãææãããããæçãããããã
ãããããäèããçãåéããééãã
æåãããããããããã

ççãpop3ã5åééãèãéçãããããããããã
äãããããããããããããã
ãæçãããããéããããããã

éããåçããããã


-- ãããã Gmail ããéä

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list

-- ************** Nomura Technical Management Office ************** Tomoo Nomura nomura@xxxxxxxxx http://www.tmo.co.jp/ Phone: +81-78-797-0240 Fax: +81-50-5329-9329 Guitar Salon TMO http://www.tmo.co.jp/salon/ ****************************************************************

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4422] Re: gmailããããããããäããã, Yoshito Takeuchi
References
[postfix-jp: 4420] gmailããããããããäããã, Yoshito Takeuchi

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]