[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4422] Re: gmailããããããããäãããéææ

ãèäããããããããããã

.forward ãããprocmailããããèéãããææspfãåçããããã
ãããããããããããçããçãexample.comãããããããããã
éäãããããspfãããããããæããããããçãèãæã
ééããããããããããïãææããããããåãããã

Gmail ãããããããããççã

2006åãåãããGoogleãGoogle apps -> G-suite -> Workspace
ãçãçèããããããããçæãäçãããéããããããããã2022/7/1
ããæåããããããçãããæãããã

éåGmailãçãããããããããççããããæãäãéæãã
ããããããäãGmail ãèæããããããããåçã
çãæããããããäããåæãäããããã
ãããåããããçåãçåãæçåæããããããã
èæããããæçããã

ääãçåäãåæãéåãçãèãããããã
åçãããã

2022å4æ24æ(æ) 8:06 Tomoo Nomura <nomurat@xxxxxxxxx>:
>
> ãããããã
>
> èéãã.forward ãæåããèãããããããïããããåéãããããï
> ãããããgmailãããããççãäãããããïãThunderbirdãBlue
> mailããããexample.comãgmail.comã2ããããããããäããåéãããæãããããããã
> spfããããäãããããããsmtpãããããäãããããããï
> ãããããççãççãååçèãããããããåããããããããããããããååãããåèãã
>
> éæ
>
> On 4/23/22 15:04, Yoshito Takeuchi wrote:
> > çåãçãããã
> >
> > ããããããããpostfixãäãããããããã
> > ääãèåãpostfixããçæãéäããèããããããã
> > ãæçéããããããããï
> >
> > example@example.com
> >
> > ãpostfixãdovecotãççãããããã
> > åéãããããããgmailãäçããã
> > gmail ããpop3ãexample@example.comãåãèã
> > ãããéäãgmailããSMTPèèããexample.com
> > <http://example.com>ããããççã
> > èãããã
> > ãããæçãgmailãèåçãpop3ããééãããããéãããããã
> > 1æéã1åçåããããããããããåææãæãããããã
> > äãäããåãæããäãããããchromeãæåæèãpop3ã1åæ
> > ãèãããããããããããããäããèæãããããæããããã
> > gmailãåããããããããäããããããæããããææ
> > ãããããbanãããããããããããããäåãããããã
> > ãããããpop3ããçããexample.com <http://example.com>ãããããããåã
> > èåããããã@gmail.com <http://gmail.com>
> > ãääãgmailãããããæããããææã
> > procmailãèéããã
> > ------------
> > https://support.google.com/mail/answer/175365?hl=ja
> > Procmail ãããèé
> > éåãProcmail
> > ãããèéããããããããããéäèãåæãããããããåéãèæãããããProcmail
> > ãææãããããæãèãèåãããã
> >
> > SENDER=`formail -c -x Return-Path`
> > SENDMAILFLAGS="-oi -f $SENDER"
> > ------------
> > åçããããgmail ãåãåããããããexample.com
> > <http://example.com>ãããéäã
> > ããããspfããããããããã
> > ãããçããããgmailãexample.com
> > <http://example.com>ãããããäçããããããããããã
> > ãèèããããããããããããï
> >
> > ããççäãèãææãããããæçãããããã
> > ãããããäèããçãåéããééãã
> > æåãããããããããã
> >
> > ççãpop3ã5åééãèãéçãããããããããã
> > äãããããããããããããã
> > ãæçãããããéããããããã
> >
> > éããåçããããã
> >
> >
> > --
> > ãããã Gmail ããéä
> >
> > _______________________________________________
> > Postfix-jp-list mailing list
> > Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
> > https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list
>
> --
> ************** Nomura Technical Management Office **************
>  Tomoo Nomura   nomura@xxxxxxxxx    http://www.tmo.co.jp/
>   Phone: +81-78-797-0240 Fax: +81-50-5329-9329
>  Guitar Salon TMO http://www.tmo.co.jp/salon/
> ****************************************************************
>
> _______________________________________________
> Postfix-jp-list mailing list
> Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
> https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4423] Re: gmailããããããããäããã, æçåå
References
[postfix-jp: 4420] gmailããããããããäããã, Yoshito Takeuchi
[postfix-jp: 4421] Re: gmailããããããããäããã, Tomoo Nomura

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]