[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4428] Re: spfãreject_unknown_clientãååãããã

____
Nakane Ryuji
// mailto:ryuu@xxxxxxxxxx

On 2022/04/27 æ 13:29, happy_jp_boy wrote:
æææï

ãèäãããããããããããã

åæãããããã reject ãããã permit ããããæãã
ãããããããããã
spf ãåãããããåãããã
spf ã check ãã OK ãã permit ãããããããã

äåãåéçãã

ãIPãããããéåãèåãããããã
ãããããããã spf ããäè IP ãããããèãããã

ãããäæãããããåäåããããããããããèãããã
ãããäãçãçãããããã

reject: RCPT from unknown[xxx.xxx.xxx.xxx]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname

ãããããèãããsmtpd_client_restrictions ãããreject_unknown_client
ãåããããæãèãããããããã

èäãéåã smtpd_client_restrictions â smtpd_helo_restrictions â smtpd_sender_restrictions â smtpd_recipient_restrictionsã èäããããããã smtpd_delay_reject ãæççã no ããããããéãããäãåãåã RCPT ããããåäæããããããèäéåãåãããããã


ãIPãããããéåãèåãããããããæçåããsmtpd_recipient_restrictions ããåã smtpd_client_restrictions ã reject_unknown_client ã reject ãçåããããäéãããããçèããããã


åãåèããã smpt_*_restrictions ããããããåãåèããã  smpt_*_restrictions ãäãããããåãæåããããã
ããããéåããããã IP ãããããã SPF ãèåããããããåäåããããããããããreject_unknown_client ã smtpd_client_restrictions ããåãããsmtpd_recipient_restrictions ã check_policy_service unix:private/spf-policy ããåããèåãããããããããããããããã

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


References
[postfix-jp: 4424] spfとreject_unknown_clientの共存について, はっぴぃぼ〜い
[postfix-jp: 4425] Re: spfとreject_unknown_clientの共存について, matsumoto/Mew
[postfix-jp: 4426] Re: spfとreject_unknown_clientの共存について, happy_jp_boy

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]