[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4415] Re: message_size_limit åããããBASE64ããããããã4/3åãããããã36700160/4*3=27525120ããããäèãèæããããããã

https://ja.wikipedia.org/wiki/Base64

--
æçåå <ktsugita@xxxxxxxxxð


2020å10æ2æ(é) 9:59 ken takada <tken0854@xxxxxxxxx>:
éçãçãããã

message_size_limit ãããããèåãããããã

æäãããããããããåãåãääãèåããéäãããããããã
30MB ãæäãããããããããåéãéäããããããï too big ããããã ï
â 25MBäããéäåè

message_size_limit = 36700160

éäæãäçãããã
ãuuencode ãããããããããmail ãããããéä
ãâ mailbox_size_limit ããããããã 50MB ããã

ãããã message_size_limit = 49000000 ãããããç 34MB
ãæäãããããéäãããããã

ããããããçãããããåããããããçèãããããããã
message_size_limit ãåãäãåçãããããããããã

ääãæçãçãåãããéãçãäãããã
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list

Follow-Ups
[postfix-jp: 4417] Re: message_size_limit åãããã, ken takada
References
[postfix-jp: 4414] message_size_limit åãããã, ken takada

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]