[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4416] Re: message_size_limit 値についてãããããã

In message <CA+HDoDwvkfHQ8iqUMN01_A-pyi6Ywp5wofB9MMNq3EQUuapq9g@xxxxxxxxxxxxxx>
	on Fri, 2 Oct 2020 09:59:18 +0900,
	ken takada <tken0854@xxxxxxxxx> wrote:
> message_size_limit ãããããèåãããããã
> 
> æäãããããããããåãåãääãèåããéäãããããããã
> 30MB ãæäãããããããããåéãéäããããããï too big ããããã  ï
> â 25MBäããéäåè
>
> message_size_limit  = 36700160

ãããããããããããã(ãããããåããåä)ããã

> éäæãäçãããã
> ãuuencode ãããããããããmail ãããããéä
> ãâ mailbox_size_limit ããããããã 50MB ããã
uuencodeããçæãããããçèãããããããããã?

-- 
çæ éå (ããã ãããã)		at ääå 

_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


Follow-Ups
[postfix-jp: 4418] Re: message_size_limit åãããã, ken takada
References
[postfix-jp: 4414] message_size_limit åãããã, ken takada

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]