[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[postfix-jp: 4417] Re: message_size_limit åããããæçæ

éçãããæéãèäããããããããããã

> BASE64ããããããã4/3åãããããã36700160/4*3=27525120ããããäèãèæããããããã
â
çããäãããããããçèããããã

ãããããããããããã
ääåãããéãçãäãããã

2020/10/02 æçåå <ktsugita@xxxxxxxxx>:
> BASE64ããããããã4/3åãããããã36700160/4*3=27525120ããããäèãèæããããããã
>
> https://ja.wikipedia.org/wiki/Base64
>
> --
> æçåå <ktsugita@xxxxxxxxx> ð
>
>
> 2020å10æ2æ(é) 9:59 ken takada <tken0854@xxxxxxxxx>:
>
>> éçãçãããã
>>
>> message_size_limit ãããããèåãããããã
>>
>> æäãããããããããåãåãääãèåããéäãããããããã
>> 30MB ãæäãããããããããåéãéäããããããï too big ããããã  ï
>> â 25MBäããéäåè
>>
>> message_size_limit  = 36700160
>>
>> éäæãäçãããã
>> uuencode ãããããããããmail ãããããéä
>> â mailbox_size_limit ããããããã 50MB ããã
>>
>> ãããã message_size_limit  = 49000000 ãããããç 34MB
>> ãæäãããããéäãããããã
>>
>> ããããããçãããããåããããããçèãããããããã
>> message_size_limit ãåãäãåçãããããããããã
>>
>> ääãæçãçãåãããéãçãäãããã
>> _______________________________________________
>> Postfix-jp-list mailing list
>> Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
>> https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list
>>
>
_______________________________________________
Postfix-jp-list mailing list
Postfix-jp-list@xxxxxxxxxxxxx
https://lists.osdn.me/mailman/listinfo/postfix-jp-list


References
[postfix-jp: 4414] message_size_limit åãããã, ken takada
[postfix-jp: 4415] Re: message_size_limit åãããã, æçåå

[検索ページ] [Postfix-JP ML Home]